محصولات/خدمات هتل
شرح هدف از اجرای طرح تجهیز هتل 4 ستاره سارا واقع در جزیره کیش می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 29397 میلیون ریال
سرمایه در گردش 588 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 29985 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 10122 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 25 درصد
محل اجرای طرح هرمزگان
کارفرما هتل سارا
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن کیش
Cron Job Starts