محصولات/خدمات هتل
شرح طرح مورد نظر، تخریب و تعمیر هتل با یک طبقه زیر همکف، طبقه همکف و سه طبقه بالای همکف می‌باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 11129 میلیون ریال
سرمایه در گردش 39 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 11169 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 1268 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 20 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما هتل همت
واحد بررسی کننده طرح سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی
Cron Job Starts