محصولات/خدمات گوجه فرنگی
شرح هدف از اجرای این طرح احداث یک واحد تولید گوجه فرنگی گلخانه ای می باشد. با توجه به کاربرد گسترده گوجه فرنگی در سبد خانوار و با در نظر گرفتن روند رو به رشد مصرف در دنیا، احداث این واحد می تواند بخشی از نیاز‌های منطقه تحت پوشش خود و بازار هدف که کشور روسیه می باشد را برآورده سازد.
ظرفیت طرح 16000 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 447276 میلیون ریال
سرمایه در گردش 10621 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 457897 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 422411 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 34 درصد
محل اجرای طرح کرمان
کارفرما هادی درخشان پویا
واحد بررسی کننده طرح سازمان جهاد کشاورزی