محصولات/خدمات روغن خام سبوس برنج و کنجاله سبوس برنج
شرح
ظرفیت طرح 4800 تن روغن خام سبوس برنج و 26000 تن کنجاله سبوس برنج
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 13665 میلیون ریال
سرمایه در گردش 3560 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 17224 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 10624 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 35 درصد
محل اجرای طرح مازندران
کارفرما فرآوری سبوس کندوج
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts