محصولات/خدمات هتل
شرح موضوع طرح، بازسازی هتل جهان واقع در خیابان ولیعصر تهران می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 70304 میلیون ریال
سرمایه در گردش 492 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 70796 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 25362 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 25 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما جناب آقای جهانگیر جهان مهر
واحد بررسی کننده طرح سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی
Cron Job Starts