محصولات/خدمات نمک طعام
شرح هدف از احداث این کارخانه تولید نمک تصفیه شده ید‌دار و ساده به منظور تامین نیاز اساسی و عرضه مستقیم به مردم به عنوان نمک سفره و همچنین تامین نمک سالم و بهداشتی و استاندارد جهت کاربرد صنایع غذایی و دارویی می‌باشد. هدف اصلی‌تر این طرح در آینده، راه‌یابی به بازارهای جهانی و صادرات نمک تصفیه شده یددار ایران است.
ظرفیت طرح 20000 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 29040 میلیون ریال
سرمایه در گردش 2255 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 31295 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 3654 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 17 درصد
محل اجرای طرح فارس
کارفرما شزکت تعاونی روستایی سپیدان
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts