محصولات/خدمات رستوران پارکینگ ، استخر ، باشگاه ها ، سالن سینما و تجهیزات بازی
شرح مجتمع اریکه دارای رستوران،استخر،سالن سینما،باشگاه،تجهیزات بازی و پارکینگ می باشد و محل اجرای طرح در کردستان واقع شده است.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 52126 میلیون ریال
سرمایه در گردش 677 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 52803 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 51826 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 39 درصد
محل اجرای طرح کردستان
کارفرما اریکه
واحد بررسی کننده طرح سازمان گردشگری و میراث فرهنگی
Cron Job Starts