محصولات/خدمات روغن خام بخش استحصال،فروش کنجاله،تصفیه روغن خام تولید کارخانه،تصفیه روغن بصورت کارمزدی،آب صابون (اسید چرب 7%)،خمیر صابون (اسید چرب 30%)،خاک رنگبر،بسته بندی روغن تصفیه شده کارخانه،بسته بندی روغن تصفیه شده کارمزدی
شرح هدف از اجرای این طرح توسعه واحد استحصال روغن خام از دانه‌های روغنی عام مانند کلزا و سویا و استحصال روغن از دانه‌های روغنی خاص مانند کنجد، هسته انگور و سبوس برنج و همچنین تصفیه و بسته‌بندی روغن می‌باشد.
ظرفیت طرح استحصال روزانه روغن عام از 35 تن کلزا و سویا ، روغنهای خاص 5 تن سبوس برنج، 5 تن هسته انگور و 5 تن کنجد
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 36074 میلیون ریال
سرمایه در گردش 20851 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 56925 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 79817 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 53 درصد
محل اجرای طرح مازندران
کارفرما شرکت فرآوری سبوس مازند
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts