محصولات/خدمات سالاد فصل و آماده سازی و بسته بندی سبزی و آماده سازی و بسته بندی میوه
شرح محصولات طرح شامل سالاد فصل و بسته بندی و آماده سازی میوه جات و سبزیجات می باشد.
ظرفیت طرح 300 تن سالاد فصل و2000 تن آماده سازی و بسته بندی سبزی و 4000 تن آماده سازی و بسته بندی میوه
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 32228 میلیون ریال
سرمایه در گردش 4634 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 36862 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 57914 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 64 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما فرآوري كشاورزي ژاژاك سبز
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts