محصولات/خدمات آب معدنی
شرح هدف از اجرای این طرح احداث يک واحد توليد و بسته‌بندی آب معدنی می‌باشد.
ظرفیت طرح 950000000 لیتر
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 285482 میلیون ریال
سرمایه در گردش 30103 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 315585 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 43286 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 20 درصد
محل اجرای طرح لرستان
کارفرما شركت آب معدني كمند زاگرس
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts