محصولات/خدمات دریاچه موزیکال رقصان
شرح مطالعات طرح ذکر شده برای شرکت پردازشگران صنایع لیزری آب و نور انجام شده است.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 33856 میلیون ریال
سرمایه در گردش -
سرمایه‌گذاری کل -
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 13554 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 27%
محل اجرای طرح تهران
کارفرما شرکت پردازشگران صنایع لیزری آب
واحد بررسی کننده طرح بانک ملت
Cron Job Starts