نتایج جستجو

پروانه اکتشاف معادن تا آخر سال ۱۳۹۷
۳۴۱۸ مورد شامل نام ماده معدنی،نام معدن، مساحت، شماره ثبت، تلفن و نام متقاضی
پروانه بهره برداری معادن تا آخر سال ۱۳۹۷
۷۴۹۳ مورد شامل نام ماده معدنی،نام معدن، مساحت، شماره ثبت، تلفن و نام متقاضی
مجوز برداشت معادن تا آخر سال ۱۳۹۷
۴۰۲ مورد شامل نام ماده معدنی،نام معدن، مساحت، شماره ثبت، تلفن و نام متقاضی
تجارت خارجي در يك نگاه
صادرات كالا طي سال 1397 با احتساب ميعانات گازي به 117228 هزار تن و 44310 ميليون دلار رسيده است كه  نسبت به سال قبل 12 درصد از لحاظ وزن و 5,7 درصد از نظر ارزشي كاهش داشته است.

پنج قلم عمده صادراتي عبارتند از: ميعانات گازي به ارزش 4935 ميليون دلار ، گاز طبيعي مايع شده به ارزش 1924 ميليون دلار ، پروپان مايع شده به ارزش 1710 ميليون دلار، روغن هاي سبك و فراورده ها به جز بنزين به ارزش 1456 ميليون دلار و متانول 1350 ميليون دلار .پنج بازار نخست صادراتي كشور: چين با ارزش 9218 ميليون دلار ، عراق 8961 ميليون دلار ، امارات متحده عربي  5955 ميليون دلار، افغانستان 2927 ميليون دلار و جمهوري كره 2568 ميليون دلار.سهم اين بازارها از كل صادرات : 67 درصد متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي : 378 دلار كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزايش داشته است. واردات كشور طي سال 1397 به 32046 هزار تن و به ارزش 42612 ميليون دلار رسيده است كه نسبت به سال قبل 17,5 درصد از نظر وزن و 21,75 درصد از نظر ارزش كاهش داشته است.پنج قلم عمده وارداتي به كشور عبارتند از: ذرت دامي به ارزش 2090 ميليون دلار، برنج به ارزش 1608 ميليون دلار ، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000 سي سي 1380 ميليون دلار،لوبياي سويا به ارزش 1161 ميليون دلار و كنجاله سويا به ارزش 651 ميليون دلار.پنج مبدا بزرگ وارداتي كشور : چين با ارزش 10315 ميليون دلار ، امارات متحده عربي 6567 ميليون دلار ، تركيه 2617 ميليون دلار ، هند 2595 ميليون دلار و آلمان 2472 ميليون دلار.سهم 5 كشور مذكور از كل واردات : 58 درصد متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي : 1330 دلار ؛ تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد كاهش داشته است.

Cron Job Starts