نتایج جستجو

پروانه بهره برداری معادن تا آخر سال ۱۳۹۷
۷۴۹۳ مورد شامل نام ماده معدنی،نام معدن، مساحت، شماره ثبت، تلفن و نام متقاضی
دستورالعمل حق بهره برداري سال 1398

دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، شهرکهای فناوری و مناطق ویژه اقتصادی سال ۱۳۹۸

Cron Job Starts