توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی پوشاک روستا قهرود - شرکت

مدیر : احمد صادقی قهرودی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *****664

تلفن واحد : *******362


سریال مجوز : 1304621

شماره مجوز : 21005

تاریخ مجوز : 28/10/1365

کد محصول : 17301130

نام محصول : پوشاک کشباف

ظرفیت : 75,000 دست

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)

سایر محصولات مجوز

17301111

پارچه کشباف تخت تریکوبافی

120 تن

17291230

انواع نوارمنسوجنواربافی

160 تن

17301112

پارچه کشباف گردگردبافی

430 تن

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : اصفهان کاشان روستای قهرود0
نشانی شرکت : تهران خ جمهوری بین ابوریحان ودانشگاه ش 216
براساس مجوز به تاریخ: 28/10/1365

اشتغال: 190 نفر

Cron Job Starts