توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ابراهیم مجیری

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 1337730/52792

تاریخ مجوز : 31/05/1398

کد محصول : 2930512354

نام محصول : انواع آب میوه گیری برقی خانگی

ظرفیت : 30,000 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

استان : اصفهان شهرستان : خمینی شهر
نشانی واحد : 180 متری غرب خیابان برق 2 در امتداد فرعی پنجم و ضلع جنوبی فرعی مذکور
نشانی شرکت : خمینی شهر-خیابان کهندژ-مقابل درمانگاه قدس-مغازه مجیری
Cron Job Starts