توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سامیان

مدیر : حمید قوسی مهربانی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 125/9010

تاریخ مجوز : 23/05/1389

کد محصول : 6302412302

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو

ظرفیت : 20,000 تن

پیشرفت : 98% درحال ساخت

پیشرفت:98%

گروه 2 رقمی : فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل-فعالیتهای آژانسهای مسافرتی(63)

گروه 4 رقمی : انبار کردن و انبار داری(6302)

استان : اردبیل شهرستان : اردبیل
نشانی واحد : اردبیل-کیلومتر 17 جاده مغان
نشانی شرکت : اردبیل-کیلومتر 17 جاده مغان
براساس مجوز به تاریخ: 23/05/1389

سرمایه گذاری: 22,500 میلیون ریال

اشتغال: 16 نفر