توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : الکترونیک پردازش سبلان

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 125/38072

تاریخ مجوز : 19/12/1396

کد محصول : 3312512628

نام محصول : حسگر میل سوپاپ خودرو

ظرفیت : 250,000 دستگاه

پیشرفت : 98% درحال ساخت

پیشرفت:98%

گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)

گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)

سایر محصولات مجوز

3210512364

مونتاژ برد

800,000 عدد

3312512629

حسگر دریچه گاز خودرو

400,000 دستگاه

3313412307

حسگر فاصله (آشکار ساز حرکت)

300,000 دستگاه

3313412380

حسگر سرعت کیلومتر خودرو

300,000 دستگاه

3313512318

حسگر نیرو مکانیکی

200,000 دستگاه

3313512384

انواع حسگر دما چندگانه

200,000 دستگاه

استان : اردبیل شهرستان : اردبیل
نشانی واحد : صنعت 4 سرو 4 قطعه 177
نشانی شرکت : خیابان صنعت4 خیابان سرو4
براساس مجوز به تاریخ: 19/12/1396

سرمایه گذاری: 16,633 میلیون ریال

اشتغال: 42 نفر

Cron Job Starts