توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : فرآورده های گوشتی کابی آمل

مدیر : علیرضا اصالت

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : *******121

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 701/26273

تاریخ مجوز : 06/10/1390

کد محصول : 1511412483

نام محصول : گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

ظرفیت : 250 تن

پیشرفت : 74% درحال ساخت

پیشرفت:74%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)

سایر محصولات مجوز

1511412471

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

250 تن

1511512403

انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

1,000 تن

1511512404

انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

500 تن

1512512357

میگو سوخاری

200 تن

استان : مازندران شهرستان : آمل
نشانی شرکت : شهرک صنعتی آمل فاز یک
براساس مجوز به تاریخ: 06/10/1390

سرمایه گذاری: 25,571 میلیون ریال

اشتغال: 12 نفر