توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : جمال سلطانی گردفرامرزی

مدیر : جمال سلطانی گردفرامرز

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 28344

تاریخ مجوز : 02/06/1392

کد محصول : 1711612388

نام محصول : پارچه پنبه پلی استر

ظرفیت : 300,000 متر مربع

پیشرفت : 82% درحال ساخت

پیشرفت:82%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

سایر محصولات مجوز

1711612456

پارچه رومبلی

800,000 متر مربع

استان : یزد شهرستان : یزد شهر : شاهدیه
نشانی شرکت : خیابان سازندگان-دفتر کارگاه جمال سلطانی
براساس مجوز به تاریخ: 02/06/1392

سرمایه گذاری: 39,650 میلیون ریال

اشتغال: 14 نفر

Cron Job Starts