توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تعاونی تولیدی بنیان فوم البرز

تلفن شرکت : *******174

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 47320/3/128

تاریخ مجوز : 28/08/1397

کد محصول : 2811512324

نام محصول : تیرچه فولادی

ظرفیت : 1,500 تن

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)

استان : گلستان شهرستان : آزادشهر شهر : آزادشهر
نشانی واحد : خیابان سازندگی 2
نشانی شرکت : روبروی دادگستری
براساس مجوز به تاریخ: 28/08/1397

سرمایه گذاری: 25,300 میلیون ریال

اشتغال: 5 نفر

Cron Job Starts