توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : پدیده صنعتی آویژه

تلفن شرکت : *******662

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 12545

تاریخ مجوز : 25/04/1397

کد محصول : 2101412305

نام محصول : خمیر کاغذ از لینتر پنبه

ظرفیت : 6,000 تن

پیشرفت : 61% درحال ساخت

پیشرفت:61%

گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)

سایر محصولات مجوز

2109512381

انواع فلاف پالپ بهداشتی به شکل رول و یا قالبگیری شده

18,000 تن

استان : لرستان شهرستان : بروجرد
نشانی شرکت : خیابان شهدا خیابان زر پرور
براساس مجوز به تاریخ: 25/04/1397

سرمایه گذاری: 256,500 میلیون ریال

اشتغال: 65 نفر