توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمدعلی رمضانی

مدیر : محمدعلی رمضانی

تلفن مدیر : *******915

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 6124/1/131

تاریخ مجوز : 24/03/1395

کد محصول : 1554312378

نام محصول : انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده

ظرفیت : 5,000 تن

پیشرفت : 61% درحال ساخت

پیشرفت:61%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)

سایر محصولات مجوز

1513412469

انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره

4,000 تن

1541412316

انواع بیسکویت

5,000 تن

1541412321

انواع کلوچه

5,000 تن

1541412328

انواع کیک

5,000 تن

استان : خراسان جنوبی شهرستان : بیرجند
نشانی شرکت : شهرک صنعتی بیرجند-فاز 2-تلاش شرقی 1-واحد محمد علی رمضانی(کشک رئوف)
براساس مجوز به تاریخ: 24/03/1395

سرمایه گذاری: 308,300 میلیون ریال

اشتغال: 49 نفر

Cron Job Starts