توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : صنعتی و شیمیایی رنگین زره

مدیر : علی اصغر مأنوسی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******218

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 127/25212

تاریخ مجوز : 03/07/1392

کد محصول : 2422512332

نام محصول : رنگ و پوشش پودری

ظرفیت : 6,000 تن

پیشرفت : 60% درحال ساخت

پیشرفت:60%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)

استان : قزوین شهرستان : البرز
نشانی شرکت : خ بخارست خ15 پ15
براساس مجوز به تاریخ: 03/07/1392

سرمایه گذاری: 17,583 میلیون ریال

اشتغال: 15 نفر