توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : اسماعیل زارعی

مدیر : اسماعیل زارعی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 59483

تاریخ مجوز : 20/07/1392

کد محصول : 140412303

نام محصول : برنج کوبی

ظرفیت : 600 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : ممسنی
نشانی واحد : نورآبادممسنی روستای جابه ت 4669-07284
نشانی شرکت : محله جابر ک13
Cron Job Starts