WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه شرح
نتایج 1001 تا 1100 از کل 13121 نتیجه
091020 ـ زعفران:
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:
09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم
09102020 ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم
09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم
09102040 ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم
09102090 ـ ـ ـ سایر
091030 ـ‌ زردچوبه:
09103010 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09103020 ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده ‌فروشی
09103090 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر ادویه‌جات:
091091 ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:
09109110 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
09109120 ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده‌فروشی
09109190 ـ ـ ـ سایر
091099 ـ ـ سایر:
09109910 ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:
09109911 ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو
09109919 ـ ـ ـ ـ سایر
09109920 ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندیهای غیر خرده ‌فروشی :
09109921 ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو
09109929 ـ ـ ـ ـ سایر
09109990 ـ ـ ـ سایر
10 فصل دهم: غلات
1001 گندم و مخلوط گندم
ـ گندم دروم:
10011100 ـ ـ بذر
100119 ـ ـ سایر:
10011910 ـ ـ ـ گندم دامی
10011990 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر:
10019100 ـ ـ بذر
10019900 ـ ـ سایر
1002 چاودار
10021000 ـ بذر
10029000 ـ سایر
1003 جو
10031000 ـ بذر
10039000 ـ سایر
1004 جو دو سر
10041000 ـ بذر
10049000 ـ سایر
1005 ذرت
10051000 ـ بذر
100590 ـ سایر:
10059010 ـ ـ ـ ذرت دامی
10059090 ـ ـ ـ سایر
1006 برنج
10061000 ـ شلتوک (برنج پادی Paddy)
10062000 ـ برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه‌ای)
10063000 ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده
10064000 ـ خرده برنج
1007 دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای)
10070010 ـ بذر
10070090 ـ سایر
1008 گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلات
10081000 ـ گندم سیاه
100820 ـ ارزن:
10080021 ـ ـ بذر
10080029 ـ ـ سایر
10080030 ـ دانه قناری
10080040 ـ فونیو
10080050 ـ گیاه غازیانی
10080060 ـ تریتکال
10080090 ـ سایر غلات
11 فصل یازدهم: محصولات صنعت آردسازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم
11010000 آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.
1102 آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.
11022000 ـ آرد ذرت
110290 ـ سایر :
11029010 ـ ـ ـ آرد برنج
11029090 ـ ـ ـ سایر
1103 بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.
ـ بلغور و زبره:
11031100 ـ ـ از گندم
11031300 ـ ـ از ذرت
11031900 ـ ـ سایر
11032000 ـ به هم فشرده به صورت حبه
1104 دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، بهاستثنای برنج شماره 06 10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:
11041200 ـ ـ از جو دو سر
11041900 ـ ـ از سایر غلات
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):
11042200 ـ ـ از جو دو سر
11042300 ـ ـ از ذرت
11042900 ـ ـ از سایر غلات
11043000 ـ جوانه غلات،کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده
1105 آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی
11051000 ـ آرد، زبره و پودر
11052000 ـ فلس،‌دانه‌هایریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»
1106 آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشککرده شماره 13 07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14 07 و محصولات فصل 8.
11061000 ـ از سبزیجات غلافدار خشککرده شماره 13 07
11062000 ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره 14 07
11063000 ـ از محصولات فصل 8
1107 مالت، حتی بو داده.
11071000 ـ بو نداده
11072000 ـ بو داده
1108 نشاسته و فکول؛ اینولین.
ـ نشاسته و فکول: