کد تعرفه شرح
نتایج 10201 تا 10300 از کل 10846 نتیجه
30045019 ـ ـ ـ ـ سایر
30045090 ـ ـ ـ سایر
30046000 ـ ـ سایر، دارای پایههای فعال ضد مالاریا توصیف شده در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل
300490 ـ سایر:
30049010 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
ـ ـ ـ انواع دارو با منشا طبیعی
30049051 ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
30049059 ـ ـ ـ ـ سایر
30049090 ـ ـ ـ سایر
3005 اوات، گاز، باندها و اشیای همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندی، مشمع‌های طبی، ضمادها)، آغشته‌ یا پوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندیهای خرده فروشی برای مقاصد طبی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی.
300510 ـ لوازم زخم‌بندی چسبنده و سایر اشیای دارای یک لایه چسبنده:
30051010 --- چسب زخم انگشتی، چسب تزریق یا خونگیری
30051020 ـ ـ ـ چسبهایی که به منظور نگهداشتن لوازم زخمبندی و آلات و وسایل استفاده میشود.
30051030 ـ ـ ـ مشمع طبی
30051090 ـ ـ ـ سایر
300590 ـ سایر:
30059010 ـ ـ ـ باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لوله‌ای، لنوگاز ساده، رول پنبه‌ای دندانپزشکی ساده و پدچشمی
30059020 ـ ـ ـ باندهای متشکل از فایبرگلاس
30059090 ـ ـ ـ سایر
3006 فرآورده‌ها و اشیای دارویی مذکور‌در یادداشت 4 این فصل.
300610 ـ‌ ریسمان جراحی استریل، مواد بخیه‌زنی (Suture) استریل مشابه (شامل نخ‌های دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل) و چسب‌های نسجی استریل برای هم آوردن زخم (ناشی از) جراحی؛ لامیناریای (Laminaria) استریل و فتیله‌های (Tents) لامیناریای استریل؛ بند آورنده‌های خون دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل؛ مسدودکننده‌های چسبنده دندانپزشکی یا جراحی استریل، خواه قابل یا غیرقابل جذب ) فقط متن فرانسوی )
30061010 ـ ـ ـ نخ‌های جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا 5/0 از انواع کات‌گوت پلین، کات‌گوت کرومیک، نایلون، سیلک، پلیپروپیلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid
30061090 ـ ـ ـ سایر
30062000 ـ معرف‌هایی که در تشخیص گروه‌های خون و عوامل خونی مصرف میشود
30063000 - فرآورده‌های کدرکننده برای آزمایش‌های رادیوگرافیک؛ معرف‌هایی که برای تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال میشود
300640 ـ سیمان و سایر محصولات برای پرکردن دندان؛ سیمان برای بازسازی استخوان:
30061040 ـ‌ ـ‌ ـ‌ سیلر
30064020 ـ ـ ـ سیمان گلاس آنیوس
30064030 ـ ـ ـ اکریل
30064040 ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیلات
30064050 ـ ـ ـ کامپوزیت
30064060 ـ ـ ـ سیمان ZOE
30064080 ـ ـ ـ آمالگام برای پرکردن دندان
30064090 ـ ـ ـ سایر
30065000 ـ کیف و جعبه‌های مخصوص دارو برای کمکهای فوری اولیه
30066000 ـ فرآورده‌های شیمیایی ضدبارداری براساس هورمونها، براساس سایر محصولات شماره 37 29 یا اسپرمسیدها
300670 ـ فرآورده‌هایی که به شکل ژل عرضه شده و برای استفاده در طب انسانی یا حیوانی به عنوان روانکننده جهت بعضی از قسمت‌های بدن به‌هنگام اعمال جراحی یا آزمایشات پزشکی یا به عنوان عوامل اتصال بین بدن و آلات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد:
30067010 ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی
30067090 ـ ـ ـ سایر
ـ سایر:
30069100 ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومی
30069200 ـ ـ ضایعات داروسازی
31010000 کودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط‌شده با یکدیگر یا عمل آورده شده از لحاظ شیمیایی؛کودهاییکه از مخلوطکردن یا عمل آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.
3102 کودهای معدنی و شیمیایی، ازته:
31021000 ـ اوره حتی به صورت محلول در آب
ـ سولفات آمونیوم؛ املاح مضاعف و مخلوط‌های سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم:
31022100 ـ ـ سولفات آمونیوم
31022900 ـ ـ سایر
31023000 ـ نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب
31024000 ـ مخلوط‌های نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی
31025000 ـ نیترات سدیم
31026000 ـ املاح مضاعف و مخلوط‌های نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم
31028000 ـ مخلوط‌های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاک
31029000 ـ سایر، همچنین مخلوط‌های غیرمذکور در شماره‌های فرعی قبلی
3103 کودهای معدنی یا شیمیایی، فسفاته.
ـ سوپر فسفات‌ها
31031100 ـ ـ دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)
31031900 ـ ـ سایر
31039000 ـ سایر
3104 کودهای معدنی یا شیمیایی، پتاسه.
31042000 ـ کلرور پتاسیم
31043000 ـ سولفات پتاسیم
31049000 ـ سایر
3105 کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو یا سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم؛ سایرکودها؛ محصولات این فصلکه به شکل قرص یا اشکال همانند یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شود.
310510 ـ محصولات مشمول این فصل که به شکل قرص یا اشکال همانند و یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شوند:
31051010 ـ ـ ـ کود NPK
31051020 ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی
31051090 ـ ـ ـ سایر
31052000 - کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم
31053000 - هیدروژنواورتوفسفات دیآمونیوم (فسفات دی آمونیک)
31054000 ـ دی هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)
ـ سایر کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده ازت و فسفر:
31055100 ـ ـ دارای نیترات‌ها و فسفات‌ها
31055900 ـ ـ سایر
31056000 - کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده فسفر و پتاسیم
310590 ـ سایر:
31059010 ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی
31059090 ـ ـ ـ سایر
3201 عصاره‌های دباغی با منشأ نباتی؛ تانن‌ها و املاح آنها، اترها، استرها و سایر مشتقات آنها.
32011000 ـ عصاره درخت کبراکو (Quebracho)
32012000 ـ عصاره درخت ابریشم یا شب خسب(Wattle extract)
32019000 ـ سایر
3202 مواد دباغی آلی سنتتیک، مواد دباغی غیر آلی؛ فرآورده‌های دباغی حتی دارای مواد طبیعی دباغی؛ فرآورده‌های دباغی؛ فرآورده‌های آنزیم‌دار برای پیش‌ دباغی.
32021000 ـ مواد دباغی آلی سنتتیک
32029000 ـ سایر
32030000 مواد رنگکننده با منشا نباتی یا حیوانی (از جمله عصاره‌های رنگرزی بهاستثنای زغال حیوانی (Animal black)، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگکننده با منشأ نباتی یا حیوانی میباشند.
3204 مواد رنگکننده آلی سنتتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگکننده آلی سنتتیک میباشند؛ محصولات آلی سنتتیک از انواعی که به عنوان عوامل درخشانکننده فلورسنت یا به عنوان نور تاب (Luminophores) مصرف میشوند، حتی با ساخت شیمیایی مشخص.
ـ مواد رنگکننده آلی سنتتیک و فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگکننده آلی سنتتیک می باشند:
320411 ـ ـ موادرنگی دیسپرسه (Disperses) و فرآورده‌های براساس این مواد:
32041110 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041190 --- سایر
320412 ـ ـ مواد رنگی اسیدی، حتی متالیزه و فرآورده‌های براساس این مواد: مواد رنگی دندانه Mordant و فرآورده‌ها بر اساس این مواد:
32041210 ـ ـ ـ مواد رنگی دندانه (Mordant)
32041220 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041290 ـ ـ ـ سایر
320413 ـ ـ ‌مواد رنگی قلیایی و فرآورده‌های براساس این مواد:
32041310 ـ ـ ـ رنگ‌های نساجی کاتیونیک
32041320 --- گرانول مستربچ (Master Batch)
32041390 ـ ـ ـ سایر
320414 ـ ـ مواد رنگی مستقیم و فرآورده‌های براساس این مواد
Cron Job Starts