کد تعرفه

38245000

برگشت شرح تعرفه

ـ ملاط‌ها و بتون‌های غیرنسوز

Nonrefractory mortars and concretes

کد تعرفه

38245000

شرح تعرفه

ـ ملاط‌ها و بتون‌های غیرنسوز

Nonrefractory mortars and concretes

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,280,009 - 1,009,131 - 23,912,057 - 11,577,231 -
1385 0 0 0 - 1,546,831 7,836,665,769 853,213 0.55
1386 0 0 0 - 873,605 4,057,503,107 436,597 0.50
1387 0 0 0 - 1,206,247 9,018,149,984 943,612 0.78
1388 0 0 0 - 1,938,384 12,698,245,482 1,285,063 0.66
1389 9,951 18,627,063 1,791 0.18 2,958,732 13,013,243,402 1,257,735 0.43
1390 0 0 0 - 4,239,325 15,247,969,733 1,376,073 0.32
1391 233,879 2,613,274,928 208,504 0.89 2,308,554 12,048,946,412 770,701 0.33
1392 18,355 148,967,380 6,014 0.33 1,013,576 14,131,184,832 571,863 0.56
1393 76,953 638,355,648 23,894 0.31 1,315,927 13,695,755,657 513,048 0.39
1394 47,828 1,067,935,700 37,300 0.78 1,476,084 25,198,196,136 856,517 0.58
1395 25,200 332,880,160 10,876 0.43 1,861,325 33,124,216,910 1,049,677 0.56
1396 69,380 2,324,925,400 69,380 1.00 2,316,013 44,117,510,907 1,295,949 0.56
1397 798,463 41,629,344,325 651,372 0.82 857,454 15,408,595,429 367,183 0.43
Cron Job Starts