کد تعرفه

38248100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ دارای اکسیران (اتیلن اکساید)

Containing oxirance ethylene oxide

کد تعرفه

38248100

شرح تعرفه

ـ ـ دارای اکسیران (اتیلن اکساید)

Containing oxirance ethylene oxide

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,370 - 1,896 - 786,891 - 751,475 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 8,000 154,645,764 14,866 1.86
1390 0 0 0 - 17,421 259,046,957 25,140 1.44
1391 0 0 0 - 12,600 224,025,877 18,273 1.45
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 2,370 53,012,160 1,896 0.80 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 743,915 20,002,844,973 683,243 0.92
1395 0 0 0 - 4,655 229,463,640 7,574 1.63
1396 0 0 0 - 300 78,080,028 2,379 7.93
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts