کد تعرفه

38248700

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ دارای پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید، نمکهای آن، سولفونامیدهای پرفلوئورواکتان، یا پرفلوئورواکتان سولفونیل فلوراید

Containing perfluorooctane sulphonic acid its salts perfluorooctane sulphonamids or perfluorooctane sulphonyl fluoride

کد تعرفه

38248700

شرح تعرفه

ـ ـ دارای پرفلوئورواکتان سولفونیک اسید، نمکهای آن، سولفونامیدهای پرفلوئورواکتان، یا پرفلوئورواکتان سولفونیل فلوراید

Containing perfluorooctane sulphonic acid its salts perfluorooctane sulphonamids or perfluorooctane sulphonyl fluoride

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
1399 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 0 - 0 -
Cron Job Starts