کد تعرفه

38249930

برگشت شرح تعرفه

--- مواد آبکاری

plating materials

کد تعرفه

38249930

شرح تعرفه

--- مواد آبکاری

plating materials

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 12,175 - 11,068 - 921,735 - 2,946,176 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 1,020 8,455,914 254 0.25 488,478 53,094,643,255 1,531,297 3.13
1397 11,155 786,968,705 10,814 0.97 433,257 59,720,669,592 1,414,879 3.27
Cron Job Starts