کد تعرفه

05040000

برگشت شرح تعرفه

روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمکزده یا در آب نمک، خشککرده یا دودی.

Guts bladders and stomachs of animals other than fish whole and pieces thereof fresh chilled frozen salted in brine dried or smoked.

کد تعرفه

05040000

شرح تعرفه

روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمکزده یا در آب نمک، خشککرده یا دودی.

Guts bladders and stomachs of animals other than fish whole and pieces thereof fresh chilled frozen salted in brine dried or smoked.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 2،484،234 676،690،195،628 73،577،933 29.62 0 0 0 -
1386 2،387،451 670،398،249،195 72،238،742 30.26 0 0 0 -
1387 3،010،710 1،146،755،527،183 119،657،998 39.74 0 0 0 -
1388 2،316،521 631،552،036،722 63،714،575 27.50 24،070 1،088،379،804 109،736 4.56
1389 2،456،051 533،444،698،628 51،571،473 21.00 30،272 2،018،858،911 196،918 6.50
1390 2،973،127 1،078،685،255،631 96،632،381 32.50 15،809 943،282،457 86،940 5.50
1391 3،204،877 1،859،108،335،956 110،585،692 34.51 3،780 273،532،860 22،311 5.90
1392 3،158،059 2،890،466،890،890 116،305،898 36.83 0 0 0 -
1393 3،308،970 3،120،929،978،140 117،353،290 35.47 1،560 105،389،425 3،959 2.54
1394 2،882،043 2،132،219،503،880 72،231،088 25.06 0 0 0 -
1395 4،187،420 2،683،494،254،268 85،378،962 20.39 0 0 0 -
1396 4،346،798 3،160،589،208،334 95،781،994 22.04 0 0 0 -
1397 3،594،173 2،992،595،826،942 52،246،425 14.54 0 0 0 -
1398 3،225،802 4،284،619،676،507 34،295،256 10.63 0 0 0 -
جمع 43,536,234 - 1,161,571,708 - 75,491 - 419,864 -