دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP) دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)

در تعریف دوره بازگشت سرمایه(عادی) به این نکته اشاره شد که ارزش زمانی پول در محاسبه دوره بازگشت سرمایه لحاظ نمی شود و برای بالا بردن دقت محاسبه به جای شاخص PBP شاخص دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)  که مخفف Dynamic Payback Period است تعریف شده که در آن جریانات نقدی پس از تنزیل شدن بایکدیگر جمع می شوند.

مثال: پروژه الف:

در این مثال نرخ تنزیل ۱۵% در نظر گرفته شده است و ارزش فعلی خالص جریانات نقدی برای ابتدای سال اول محاسبه می شود. 

فرمول محاسبه ارزش فعلی PVn =FVn/(۱+i)n  می باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره فرمول به این لینک مراجعه کنید. 

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی  ۰ ۰  ۱۷۰  ۱۹۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۶۰  ۲۶۰
Bn جریانات نقدی خروجی  ۸۰  ۱۱۰  ۸۵  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۵   ۱۵۵  ۱۵۵
FVn=An-Bn خالص جریانات نقدی  ۸۰- ۱۱۰-  ۸۵  ۸۰ ۱۰۰ ۹۵  ۱۰۵  ۱۰۵
PVn =FVn/(۱+i)n ارزش فعلی خالص جریانات نقدی  ۶۹,۵۷-  ۸۳,۱۸-  ۵۵,۸۹  ۴۵,۷۴  ۴۹,۷۲  ۴۱,۰۷  ۳۹,۴۷  ۳۴,۳۲
ΣPVارزش فعلی خالص جریانات نقدی تجمعی  ۶۹,۵۷-  ۱۵۲,۷۴-  ۹۶,۸۵-  ۵۱,۱۱-  ۱,۳۹-  ۳۹,۶۸  ۷۹,۱۵  ۱۱۳,۴۷
ΣFVn خالص جریانات نقدی تجمعی  ۸۰-  ۱۹۰-  ۱۰۵-  ۲۵-  ۷۵  ۱۷۰  ۲۷۵  ۳۸۰

i=۱۵%

در مثال فوق سالهای اول و دوم سرمایه گذاری در پروژه انجام شده و از سال سوم به بهره برداری خواهد رسید. بر اساس مثال فوق دوره بازگشت سرمایه عادی ۴,۲۵ سال و دوره بازگشت سرمایه متحرک ۵.۰۳ سال خواهد بود.

BPB مدت زمانی است که ΣFVn برابر صفر شود:

PBP= ۴+(۱-۷۵/۱۰۰)=۴,۲۵

 DPB مدت زمانی است که ΣPVn برابر صفر شود:

DPBP= ۵+(۱-۳۹,۶۸/۴۱.۰۷)=۵.۰۳

همانگونه که ملاحظه می شود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در این مثال دوره بازگشت سرمایه از ۴,۲۵ به ۵.۰۳ سال افزایش یافته است.