WhatsApp
09033336624

اشتراک مورد نظر را انتخاب کنید

آمار و اطلاعات
اشتراک آمار و اطلاعات
1000000 
اعتبار زمانی 1 روز

دسترسی ها پس از خرید:

دریافت اطلاعات تماس مجوز های صنعتی   ؟

دسترسی به بخش فیلتر آمار واطلاعات صنعتی و اصناف

دسترسی به بخش آمار واردات و صادرات

دانلود فایل‌ها موجود  در منوی دانلود

بلافاصله پس از پرداخت آنلاین فعال می شود

 

اشتراک 1 روزه 100 هزار تومان

اشتراک 7 روزه 200 هزار تومان

اشتراک 30 روزه 300  هزار تومان

اشتراک 3 ماهه 600 هزار تومان

اشتراک 6 ماهه 1.2 میلیون تومان

 

استفاده از یک کاربری در چند سیستم بصورت همزمان مجاز نمی باشد.

Cron Job Starts

ادامه
Unable to load tooltip content.