پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تا1394
توجه: کد محصول انتخاب نشده و یا بر اساس فیلدهای انتخابی اطلاعاتی وجود ندارد.

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

  • نرخ بازده داخلی (IRR)
  • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
  • ارزش فعلی خالص (NPV)
  • شاخص سودآوری (PI)
  • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
  • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)
Cron Job Starts