WhatsApp
پیام در واتساپ
diff
diff 139301160922359582461484 bw 700700p440ednmain2327825 pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_1 pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_2 pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_3 pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_4 pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_5 pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_6

مطالعات امکان سنجی واحد تولید آب معدنی

فروشنده: آرمانین
بدون امتیاز
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
222
1397/09
1405046
16150000
1554412372
1554412373
1554412374
1554412375
1554412376
1554412377
1554412378
1554412379
1554412380
1554412381
1554412382
1554512303
1554512311
1554112
15541140
15541110
15541120
15541141
15541142
15541143
1554512306
1554512307
1554512313
1554512314
معرفی محصول

آب این ماده حیاتی و با اهمیت در دنیا نقش بسیار مهمی را در شکل گیری تمدن­ها و استمرار آن­ها داشته است مروری بر سوابق تمدن­هایی که در طول تاریخ شکل گرفته و شکوفا شده‌اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدی‌ترین عوامل فراگیری و استمرار آن‌ها بوده است.

افزایش تقاضا برای آب و اوج گیری رقابت بین مصرف کنندگان مختلف موجب شده انسان برای ایجاد موازنه و تعادل بین توزیع نیازها و منابع آب موجود مستقیماً در وضعیت طبیعی رودخانه‌ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره و توزیع آب، شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تغییر دهد. آب معدنی و آب شرب بعنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان و استمرار حیات می‌باشد. میزان نیاز روزمره هر فرد به آب ۱ تا ۲ لیتر می‌باشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یکی از مهم­ترین فاکتورهای مصرف آب می‌باشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است.

فهرست مطالب
خلاصــــه پـــروژه. 1
1- مطالعه بازار7
1.1- مقدمه 7
1.1.1- تاريخچه محصول 7
1.2- هدف از اجرای طرح 8
1.3- محل اجرای طرح 8
1.4- ويژگيها و مزايای طرح 8
1.5- معرفی محصول 8
1.5.1- معرفی کد ISIC محصول 8
1.5.2- مسیر کد آیسیک 9
1.5.3- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 10
1.5.4- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 10
1.5.5- استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 16
1.6- معرفی کاربردهای محصول 23
1.6.1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1.6.2- معرفی کاربردهای محصول 23
1.7- بررسی الگوی مصرف جامعه 24
1.7.1- بررسی سابقه مصرف محصول 25
1.7.2- جايگاه محصول 25
1.8- معرفی پروژه 25
1.8.1- تحليل ضرورت اجرای پروژه 25
1.8.2- ملاحظات اجتماعی و فرهنگی 26
1.8.3- ملاحظات سیاسی 28
1.9- مکانيابی پروژه 29
1.9.1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 29
1.9.2- تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 29
1.9.3- تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 30
1.10- دانش فنی پروژه 30
1.11- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 30
1.12- قيمت فروش محصولات طرح 31
1.13- تحليل جايگاه صنعت مورد بررسی در سياستهای کلان اقتصادی کشور 31
1.14- عرضه 31
1.14.1- امکانات عرضه داخلی 31
1.14.2- امکانات عرضه خارجی(واردات) 35
1.15- پيش بينی امکانات عرضه 35
1.15.1- پيش بينی امکانات عرضه داخل 37
1.15.2- پیشبینی امکانات عرضه خارجی(واردات) 38
1.16- تقاضا 38
1.16.1- تقاضای خارجی(صادرات) 38
1.16.2- تقاضای داخلی 39
1.17- پیش بینی تقاضا 40
1.17.1- پیش بینی تقاضای داخلی 40
1.17.2- پیش بینی تقاضای خارجی 41
1.18- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 42
1.19- بررسی بازار جهانی 42
1.20- برنامه فروش شرکت و تعيين بازار هدف 42
1.21- جمع بندی، نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد 42
2- بررسی فنی طرح 45
2.1- هدف از اجرای طرح 45
2.2- ظرفيت 45
2.2.1- ظرفيت اسمی 45
2.2.2- ظرفيت عملی 46
2.2.3- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت 47
2.2.4- نوبت کاری 48
2.3- محصول تولیدی 48
2.4- مواد اولیه کمکی و بستهبندی 49
2.5- روش توليد 50
2.6- کنترل کیفیت 51
2.7- محیط زیست 58
2.8- هزينههای سرمايهگذاری طرح 58
2.9- پيشبينی توليد 59
2.9.1- زمين 60
2.9.2- محوطه سازی 60
2.9.3- ساختمان 61
2.9.4- ماشينآلات 62
2.9.5- تأسيسات 63
2.9.6- سوخت 67
2.9.7- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 67
2.9.8- ارتباطات 68
2.9.9- اطفاء حریق 68
2.9.10- لوازم و تجهيزات کارگاهی 69
2.9.11- وسایل نقليه 70
2.9.12- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 70
2.9.13- هزينههای متفرقه و پيشبينی نشده 71
2.9.14- هزينههای قبل از بهرهبرداری 71
2.9.15- سرمايه در گردش 72
2.9.16- زمانبندی اجرای طرح 73
2.10- هزينههای توليد 74
2.10.1- مواداوليه، کمکی و بستهبندی 75
2.10.2- حقوق و دستمزد 75
2.10.3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 76
2.10.4- بيمه 80
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 85
3.1- پيش بينيهاي مالي طرح: 85
3.1.1- فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ريالي: 85
3.2- جدول هزینه‌های طرح و نحوه ی تامین آنها 85
3.2.1- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين: 85
3.3- نسبتهاي وام دهي 87
3.4- شاخصهاي مالي طرح 94
3.4.1- ارزش فعلي خالص 94
3.4.2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 94
3.4.3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 96
3.4.4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 96
3.4.5- تحليل نقطه سربهسر 96
3.4.6- ارزش افزوده طرح 98
3.4.7- بهره‌وري طرح 99
3.5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 99
3.6- ارائه نتايج 100

فهرست جداول
جدول 1- کد آیسیک انواع محصولات 8
جدول 2- هزینه سالانه زیر گروههای خوراک 1395-1394 25
جدول 3- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 30
جدول 4- قیمت فروش محصولات طرح 31
جدول 5- واحدهای فعال تولید آب معدنی(لیتر) تا 29/12/96 31
جدول 6- واحدهای فعال تولید آب معدنی(هزار لیتر) تا 29/12/96 32
جدول 7- واحدهای فعال تولید آب معدنی(بطری) تا 29/12/96 33
جدول 8- واحدهای فعال تولید آب معدنی(تن) تا 29/12/96 33
جدول 9- واحدهای فعال تولید آب معدنی(متر مکعب) تا 29/12/96 34
جدول 10- واحدهای فعال تولید آب معدنی(هزار بطری) تا 29/12/96 34
جدول 11- عرضه داخلی طی سال‌های 1392تا 1396 34
جدول 12- جدول کلی واحد‌های در دست ساخت 35
جدول 13- واحد‌های در حال ساخت پیشرفت فیزیکی بین 1 تا 25 درصد 35
جدول 14- واحد‌های در حال ساخت پیشرفت فیزیکی بین 26 تا 50 درصد 36
جدول 15- واحد‌های در حال ساخت پیشرفت فیزیکی بین 51 تا 75درصد 36
جدول 16- واحد‌های در حال ساخت پیشرفت فیزیکی بین 76 تا 99درصد 36
جدول 17- درصد بهره برداری از ظرفیت واحد‌های طرح در سال‌های آینده 37
جدول 18- ظرفیت واحد‌های طرح در سال‌های آینده (تن) 37
جدول 19- پیش بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1397 تا 1401 38
جدول 20- ظرفیت صادرات(تن) 39
جدول 21- تقاضای داخلی 39
جدول 22- پیش بینی تقاضای داخلی 40
جدول 23- پیش بینی تقاضای خارجی 41
جدول 24- تقاضای کل 41
جدول 25- موازنه عرضه و تقاضا 42
جدول 26- پيش بينی فروش 42
جدول 27- ظرفیت محصولات تولیدی 45
جدول 28- پيش بينی توليد با ظرفيت‌های اسمی و عملی 46
جدول 29- محصولات مختلف توليدی واحد 49
جدول 30- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 50
جدول 31- هزينه‌های سرمايه گذاری طرح 59
جدول 32- مشخصات زمين طرح 60
جدول 33- هزينه‌های محوطه سازی 60
جدول 34- هزينه‌های ساختمان 61
جدول 35- ماشین آلات 62
جدول 36- مشخصات فنی و ظرفیت ماشین آلات 62
جدول 37- برق مصرفی ماشين آلات 65
جدول 38- هزینه تاسیسات برق 66
جدول 39- هزینه تاسیسات آب 67
جدول 40- هزينه‌های سوخت (گاز) 67
جدول 41 -برآورد هزينه تأسيسات گرمايش و سرمايش 68
جدول 42 -برآورد هزينه ارتباطات 68
جدول 43 -هزینه‌های اطفاء حریق 69
جدول 44 - تاسیسات مکانیکی 69
جدول 45 - برآورد هزينه‌های تأسيسات 69
جدول 46= هزينه‌های لوازم و تجهيزات کارگاهی 70
جدول 47 = وسایل نقلیه 70
جدول 48- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 70
جدول 49- هزينههای قبل از بهره برداری 71
جدول 50- هزينههاي سرمايه در گردش طرح 72
جدول 51- پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 74
جدول 52- هزینه‌های تولید 74
جدول 53- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 75
جدول 54- حقوق و دستمزد پرسنل اداری و خدماتی 75
جدول 55 - حقوق و دستمزد پرسنل توليد 76
جدول 56- جمع حقوق و دستمزد 76
جدول 57- برآورد مصرف برق واحد 77
جدول 58- برآورد مصرف آب واحد روزانه 78
جدول 59- برآورد مصرف گاز 79
جدول 60- هزینه‌های ارتباطات 79
جدول 61- هزینههای آب، برق، گاز و ارتباطات 79
جدول 62- هزینه‌های بیمه 80
جدول 63- تعمير و نگهداری 80
جدول 64- هزينه استهلاک سالانه 81
جدول 65 - هزينه‌های ثابت و متغير طرح 82
جدول 66- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 85
جدول 67- مقادير مورد نياز براي محاسبه نقدينگي (ميليون ريال) 88
جدول 68- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) 88
جدول 69- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 88
جدول 70- نسبتهاي جاري و آني طرح 90
جدول 71- اهرم‌هاي مالي طرح 91
جدول 72- گردش کالاو دارايي‌ها 92
جدول 73- نسبتهاي سودآوري 93
جدول 74- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 93
جدول 75- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 94
جدول 76- حساسیت IRR 95
جدول 77- تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 97
جدول 78- نقطه سربه‌سر طرح 97
جدول 79- برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) 98
جدول 80- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 100
جدول 81- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 100
جدول 82-شاخصهاي اقتصادي مالي طرح 100
جدول 83- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 101
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
diff
diff139301160922359582461484bw700700p440ednmain2327825pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_1pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_2pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_3pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_4pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_5pages_from_mineral_water_1397-9-20_page_6
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts