WhatsApp
پیام در واتساپ
pic2_1655226042
pic2_1655226042 pic1_339872013 nano_zarat_zeolit_page_1_134261672 nano_zarat_zeolit_page_2_694146580 nano_zarat_zeolit_page_3 nano_zarat_zeolit_page_4 nano_zarat_zeolit_page_5

مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید نانو ذرات زئولیت

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
216 صفحه
1397/11
153640
1765977
۱۴۱۰۴۱۲۳۳۸
۲۶۹۹۴۱۲۴۰۶
۲۶۹۹۴۱۲۳۴۹
۱۴۲۹۱۳۲۲
معرفی محصول

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات زﺋﻮﻟﯿﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن داﻣﺪاري­ﻫﺎ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﻋﻨﻮان آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪ­ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻣﺪاريﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد.

مشخصات طرح

محصول مورد نظر نانو ذرات زئولیتی می­ باشد که براي ضد­عفونی کردن دامداري ­ها بکار می­ رود که تجربیات موفقیت­ آمیز در ژاپن نشان می­ دهد که یکی از مباحث مهم در امر پرورش دام و طیور، مدیریت بهداشتی آن می­ باشد که شامل اقدامات مدیریتی است که جهت پیشگیري از بروز بیماري ­ها به اجرا گذاشته می ­شود. یک مدیریت بهداشتی خوب با پیشگیري شروع می­ شود، یعنی اصل مقدم بودن پیشگیري بر درمان می­ باشد. در پیشگیري، بیوسکیوریتی (امنیت زیستی) از اهمیت ویژه­ اي برخوردار است.

بیوسکیوریتی یا امنیت زیستی یعنی اقدامات مدیریتی که باعث جلوگیري از ورود عوامل­ هاي بیماري­زا به داخل دامداري ­ها و مرغداري ­ها می­ گردد. چون با ورود آلودگی به این مراکز زمینه براي ابتلا به بیماري فراهم می­ شود که در این صورت نه تنها مدیریت تولید با مشکل مواجه می­ شود بلکه در مواردي بازگشت به شرایط مطلوب را نیز غیر ممکن می ­سازد.

محصول مورد بررسی علاوه بر اینکه به عنوان یک ماده ضدعفونی­ کننده آنتی میکروبیال طیف وسیع، با اثرگذاري طولانی مدت مصرف می­شود، با صرفه ­جویی در هزینه موارد متنوع ضدعفونی به خصوص براي بخش­ هایی از مرغداري­ ها و دامداري ­ها که بیشتر در معرض آلودگی­ هاي شدید محیطی قرار دارند نقش مهمی در پایداري اقتصادي مرغداري­ ها ایفا می­ نماید.

فهرست مطالب
خلاصه پروژه ۱۱- مطالعه بازار ۸۱,۱- مقدمه ۸۱.۱.۱- تاریخچه محصول ۹۱.۱.۲- هدف از اجرای طرح ۱۳۱.۱.۳- محل اجرای طرح ۱۳۱.۱.۴- ویژگی ها و مزایای طرح ۱۳۱.۲- معرفی محصول ۱۴۱.۲.۱- معرفي كد ISIC محصول ۲۰۱.۲.۲- تعرفه گمرکی و شرایط ورود ۲۰۱.۲.۳- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمي و تخصصي محصول ۲۱۱.۲.۴- استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول ۳۱۱.۲.۵- معرفی محصول با کیفیت یا گریدهای مختلف ۳۲۱.۲.۶- معرفي كاربردهاي محصول ۳۲۱.۲.۶.۱- معرفي محصول به لحاظ ماهيت آن ۳۲۱.۲.۶.۲- معرفي كاربردهاي محصول ۳۴۱.۲.۷- بررسي الگوي مصرف جامعه ۳۶۱.۲.۷.۱- بررسی سابقه مصرف محصول ۳۶۱.۲.۷.۲- جایگاه محصول ۳۶۱.۳- مكان يابي پروژه ۳۷۱.۳.۱- تحليل هاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه ۳۷۱.۳.۲- تحليل هاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف ۳۷۱.۳.۳- تحليل هاي مرتبط به دسترسي طرح به منايع نيروي انساني ۳۸۱.۳.۴- ساير عوامل تأثير گذار بر مكان يابي پروژه ۳۸۱.۴- دانش فني پروژه ۳۹۱.۵- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، كمكي و مصرفي) ۳۹۱.۶- قيمت فروش محصولات طرح ۴۰۱.۷- تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي درسياست هاي كلان اقتصادي كشور ۴۰۱.۸- عرضه ۴۰۱.۸.۱- توليد داخلي ۴۰۱.۸.۲- واردات ۴۱۱.۹- پيش بيني امكانات عرضه ۴۱۱.۹.۱- پيش بيني امكانات عرضه داخلي ۴۱۱.۹.۲- پیش بینی واردات ۴۲۱.۹.۳- پیش بینی کل امکانات عرضه ۴۲۱.۱۰- تقاضا ۴۲۱.۱۰.۱- تقاضای داخلی ۴۳۱.۱۰.۲- تقاضاي خارجي (صادرات) ۴۵۱.۱۱- پيش بيني تقاضا ۴۵۱.۱۱.۱- پيش بيني تقاضاي داخلي ۴۵۱.۱۱.۲- پیش بینی تقاضای خارجی(صادرات) ۴۶۱.۱۲- تحليل موازنه پيش بيني امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا ۴۶۱.۱۳- برنامه فروش و تعیین بازار هدف ۴۷۱.۱۴- بازار جهانی ۴۷۱.۱۵- جمعبندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ۴۸۲- بررسی فنی ۵۰۲.۱- هدف از اجرای طرح ۵۰۲.۲- ظرفــیـــت ۵۰۲.۲.۱- ظرفیت اسمی ۵۰۲.۲.۲- ظرفيت عملی ۵۰۲.۲.۳- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن ۵۱۲.۲.۴- تعداد نوبت کار ۵۲۲.۳- محصولات تولیدی ۵۲۲.۴- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۵۲۲.۵- روش تولید ۵۳۲.۶- کنترل کیفیت ۵۴۲.۷- محیط زیست ۵۷۲.۸- هزینه های سرمایه گذاری طرح ۵۸۲.۸.۱- زمین ۵۹۲.۸.۲- محوطه سازی ۵۹۲.۸.۳- ساختمان ۶۰۲.۸.۴- ماشینآلات و تجهیزات ۶۱۲.۸.۵- تاسیسات ۶۲۲.۸.۵.۱- برق ۶۲۲.۸.۵.۲- آب ۶۴۲.۸.۵.۳- سوخت ۶۵۲.۸.۵.۴- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۶۵۲.۸.۵.۵- ارتباطات ۶۶۲.۸.۵.۶- اطفاءحریق ۶۷۲.۸.۵.۷- تاسیسات مکانیکی ۶۷۲.۸.۵.۸- هزینه تاسیسات ۶۷۲.۸.۶- لوازم و تجهیزات کارگاهی ۶۸۲.۸.۷- تجهیزات آزمایشگاهی ۶۸۲.۸.۸- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۶۹۲.۸.۹- وسائل نقلیه ۶۹۲.۸.۱۰- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۶۹۲.۸.۱۱- هزینه های قبل از بهره برداری ۷۰۲.۸.۱۲- سرمایه در گردش ۷۰۲.۸.۱۳- زمانبندی اجرای طرح ۷۱۲.۹- هزينه هاي توليد ۷۲۲.۹.۱- مواد ‌اوليه، کمکی و بسته‌بندی ۷۳۲.۹.۲- حقوق و دستمزد ۷۴۲.۹.۳- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۷۵۲.۹.۴- بيمه ۷۸۲.۹.۵- تعمیر و نگهداری ۷۸۲.۹.۶- هزینه استهلاک ۷۹۲.۹.۷- هزینه بازاریابی و تبلیغات ۷۹۲.۹.۸- هزینه متفرقه و پیش بینی نشده ۷۹۲.۱۰- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير ۸۰۳- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۸۲۳.۱- خلاصه پيش بيني هاي مالي طرح ۸۲۳.۱.۱- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن ۸۲۳.۲- نسبت هاي وام دهي ۸۴۳.۲.۱- مشارکت مدني ۹۰۳.۳- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۹۰۳.۴- شاخص هاي مالي طرح ۹۰۳.۴.۱- ارزش فعلي خالص ۹۰۳.۴.۲- نرخ بازگشت داخلي ۹۱۳.۴.۲.۱- حساسیت IRR ۹۱۳.۴.۳- دوره بازگشت سرمايه ۹۲۳.۴.۴- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی ۹۲۳.۴.۵- تحليل نقطه سربه سر ۹۳۳.۴.۶- ارزش افزوده طرح ۹۴۳.۴.۷- بهره‌وري طرح ۹۴۳.۴.۷.۱- شاخص بهره وری نیروی کار ۹۴۳.۴.۷.۲- شاخص بهره وری هزینه کارکنان ۹۵۳.۴.۷.۳- شاخص بهره وری انرژی ۹۵۳.۴.۷.۴- شاخص بهره وری سرمایه ۹۵۳.۴.۷.۵- شاخص بهره وری مواد ۹۵۳.۴.۷.۶- شاخص بهره وری کل ۹۵۳.۵- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار ۹۵۳.۶- ارائه نتايج ۹۶

فهرست جداول
جدول ۱ کد ISIC محصولات مرتبط ۲۰جدول ۲ تأثیرات زئولیت بر روي دام و طیور ۳۰جدول ۳ مواد اولیه و بسته بندی ۳۹جدول ۴ قیمت فروش محصولات ۴۰جدول ۵ مساحت دامداری ها در سال های اخیر ۴۳جدول ۶ مساحت مرغداری ها در سال های اخیر (مترمربع) ۴۴جدول ۷ برآورد پتانسیل تقاضاي مواد ضدعفونی در دامداري ها و مرغداري ها ۴۴جدول ۸ روند رشد تقاضای داخلی ۴۶جدول ۹پیش بینی تقاضای داخل طی سالهای آینده ۴۶جدول ۱۰ موازنه عرضه و تقاضا ۴۷جدول ۱۱ برنامه فروش محصولات طرح در سال های آینده ۴۷جدول ۱۲ لیست محصول تولیدی شرکت بر اساس ظرفیت ماشین آلات ۵۰جدول ۱۳ ظرفیت محصولات تولیدی ۵۱جدول ۱۴ جدول مواد اولیه کمکی و بسته بندی ۵۲جدول ۱۵هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح ۵۸جدول ۱۶ هزینه های زمین ۵۹جدول ۱۷ اقام محوطه سازی مورد نیاز ۶۰جدول ۱۸ اقلام ساختمان مورد نیاز ۶۰جدول ۱۹ هزینه ماشین آلات و تجهیزات ۶۱جدول ۲۰ برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی ۶۳جدول ۲۱ هزینه های تاسیسات برق ۶۴جدول ۲۲ هزینه های تاسیسات آب ۶۵جدول ۲۳ هزینه های تاسیسات سوخت ۶۵جدول ۲۴ هزینه های تاسیسات سرمایش و گرمایش ۶۵جدول ۲۵ هزینه های تاسیسات ارتباطات ۶۶جدول ۲۶ هزینه های تجهیزات اطفاء حریق ۶۷جدول ۲۷ هزینه های تاسیسات مکانیکی ۶۷جدول ۲۸ هزینه های تاسیسات ۶۷جدول ۲۹ هزینه های تجهیزات کارگاهی ۶۸جدول ۳۰- هزینه های تجهیزات آزمایشگاهی ۶۸جدول ۳۱ هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۶۹جدول ۳۲ هزینههای وسایل نقلیه ۶۹جدول ۳۳ هزینه های قبل از بهره برداری ۷۰جدول ۳۴ سرمایه در گردش ۷۱جدول ۳۵ هزینه های تولید ۷۳جدول ۳۶ هزینه های مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۷۳جدول ۳۷ حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی ۷۴جدول ۳۸ حقوق و دستمزد بخش تولید ۷۴جدول ۳۹ جمع حقوق و دستمزد ۷۵جدول ۴۰ برآورد مصرف برق واحد ۷۵جدول ۴۱ برآورد مصرف آب واحد روزانه ۷۶جدول ۴۲ برآورد مصرف گاز ۷۷جدول ۴۳ هزینه های ارتباطات ۷۷جدول ۴۴ هزینه های آب، برق، گاز و ارتباطات ۷۷جدول ۴۵ هزینه های بیمه ۷۸جدول ۴۶ برآورد هزینه تعمیر و نگهداری ۷۸جدول ۴۷ هزینه استهلاک سالیانه ۷۹جدول ۴۸ هزینه های ثابت و متغیر طرح ۸۰جدول ۴۹ هزینه های طرح و منابع تامین(م-ر) ۸۲جدول ۵۰ مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدنگی ۸۴جدول ۵۱ مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت های فعالیت (ميليون ريال) ۸۴جدول ۵۲ مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت هاي سودآوري (ميليون ريال) ۸۵جدول ۵۳ جدول نسبت های نقدینگی ۸۷جدول ۵۴ اهرم های مالی طرح ۸۸جدول ۵۵ گردش کالا و دارایی ها ۸۸جدول ۵۶ نسبت هاي سودآوري ۸۹جدول ۵۷ مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۹۰جدول ۵۸ مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۹۰جدول ۵۹ حساسیتIRR ۹۱جدول ۶۰- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید ۹۳جدول ۶۱- نقطه سر به سر طرح ۹۳جدول ۶۲-برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۹۴جدول ۶۳ برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۹۶جدول ۶۴ شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۹۶جدول ۶۵ ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۹۶
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای۳- فایل پی دی اف کامفار۴- فایل کامفار محاسبات
pic2_1655226042
pic2_1655226042pic1_339872013nano_zarat_zeolit_page_1_134261672nano_zarat_zeolit_page_2_694146580nano_zarat_zeolit_page_3nano_zarat_zeolit_page_4nano_zarat_zeolit_page_5
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts