WhatsApp
پیام در واتساپ
02_171827059
02_171827059 01_1978029410 04_703406654 artificial_ston-final_page_001_503736451 artificial_ston-final_page_002_857448058 artificial_ston-final_page_003_2136685585 artificial_ston-final_page_004_1012786419 artificial_ston-final_page_005_233924026 artificial_ston-final_page_006_298965826 artificial_ston-final_page_007_1582071596

مطالعات امکان سنجی تولید سنگ مصنوعی

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
362صفحه
خرداد1396
110,348
3,400,000
۲۶۹۶۱۲۱۰
۲۶۹۶۱۲۱۱
۲۶۹۹۳۱۲۳۱۹
۲۶۹۹۳۱۲۳۲۰
۲۶۹۹۳۱۲۳۲۱
معرفی محصول
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی  می باشد.
سنگ هاي مصنوعی ازترکیب مجدد سنگ هاي طبیعی با مواد افزاینده دیگر بدست می آینـد کـه به آنها وزن کمتري داده و در نتیجه نصب آنها سریعترمی شود . این سنگها از ترکیـب سـیمان ، رسها، آگرگاتهاي سنگهاي ضایعاتی و خاکهاي سبک وزن سـاخته مـی شـوند.مـواد بکـار رفتـه دراین سنگها تماما کیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطی و انـسانی دارنـد. رنـگ دانـه هـاي اکـسید آهن رنگ مورد نظر را به این سنگها می دهد. ترکیبی که از این راه بدسـت مـی ایـد در قالبهـایی ریخته می شود که داراي نقش و نگارهاي سنگهاي طبیعی می باشـند و بـه ایـن سـنگها سـیمایی کاملا طبیعی می دهد. از نظر قیمت سنگهاي مصنوعی قیمتی به مراتب کمتـر از سـنگهاي طبیعـی دارند چرا که کارهاي دشواري که روي که روي سنگ طبیعی براي رساندن آن به بـازار و قابـل استفاده کرد ن آن انجام می‌شود در مورد سنگ هاي مصنوعی غیر ضـروري مـی نمایـد و داراي وزنی کمتر و ضخامتی کوچکتر می باشند که به ما این اجازه را می دهد که سه برابـر سـنگهاي طبیعی بتوانیم آنها را بکار ببـریم. عـلاوه بـر مقاومـت سـاختاري آنهـا در فنداسـیونهاي خـاص توانایی تحمل باراهاي زیاد را به آنها می دهد.
مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید سنگ مصنوعی آنتیک در استان لرستان می‎باشد. با توجه حجم سرمایه گذاری،ظرفیت ماشین آلات انتخاب شده و همچنین شاخص های مالی طرح، ظرفیت اسمی طرح ۱۵۰۰۰ تن در سال در نظر گرفته شده است.

ظرفیت اسمی طرح بر اساس توان تولید ماشین آلات ۱۵۰۰۰ تن می باشد.
فهرست مطالب
۱. فرم خلاصه پروژه ۱
۲. مطالعه بازار ۱۰
۲.۱. ‌‌مقدمه ۱۰
۲.۱.۱ تاریخچه تولید سنگ مصنوعی ۱۰
۲.۲. هدف از اجرای طرح ۱۳
۲.۳. محل اجرای طرح ۱۳
۲.۴. ويژگيها و مزايای طرح ۱۳
۲.۴.۱ مزاياي اقتصادي ۱۵
۲.۵. معرفی اجمالی و کاربردی برای شناخت کلی سنگ‌های طبیعی و سنگ مصنوعی ۱۵
۲.۵.۱ انواع سنگ ۱۵
۲.۵.۲ انواع بافت سطح ۲۳
۲.۵.۳ انواع رنگ‌ ۲۵
۲.۵.۴ بازتاب‌پذیری سنگ ۲۶
۲.۵.۵ سختی سنگ ۲۷
۲.۶. معرفی محصول ۲۷
۲.۶.۱ معرفی کد ISIC محصول ۲۹
۲.۶.۲ مسیر کدهای آیسیک ۲۹
۲.۶.۳ تعرفه گمرکي و شرايط ورود ۳۰
۲.۶.۴ تعاریف و مشخصات سنگ مصنوعی ۳۰
۲.۶.۵ معرفی گرید هاي مختلف محصول ۳۱
۲.۶.۶ معرفی کاربردهای محصول ۳۲
۲.۶.۷ استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی ۳۲
۲.۷. مکانيابی پروژه ۳۳
۲.۸. مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) ۳۶
۲.۸.۱ دلايل استفاده از ضايعات سنگهاي تراورتن جهت توليد سنگهاي مصنوعی ۳۶
۲.۸.۲ شرايط استفاده از ضايعات سنگهاي تراورتن در توليد سنگهاي مصنوعی ۳۷
۲.۸.۳ قیمت و مقدار مواد اولیه مصرفی ۳۸
۲.۹. قيمت فروش محصولات طرح ۳۸
۲.۱۰. پیش بینی تولید در سالهای اول تا پنجم ۳۸
۲.۱۱. عرضه ۳۹
۲.۱۱.۱ امکانات عرضه داخلی (واحد های فعال) ۳۹
۲.۱۱.۲ امکانات عرضه خارجی(واردات) ۴۰
۲.۱۲. پيش بينی امکانات عرضه ۴۱
۲.۱۲.۱ پيشبينی امکانات عرضه داخلی ۴۱
۲.۱۲.۲ پیشبینی واردات ۴۶
۲.۱۳. تقاضا ۴۷
۲.۱۳.۱ تقاضای خارجی (صادرات) ۴۸
۲.۱۳.۲ تقاضای داخلی ۴۹
۲.۱۴. پیشبینی تقاضا ۵۰
۲.۱۴.۱ پیش بینی تقاضای داخلی ۵۰
۲.۱۴.۲ پیش بینی صادرات ۵۱
۲.۱۵. تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا ۵۲
۲.۱۶. نتیجه گیری بخش بازار طرح ۵۳
۳. بررسی فنی طرح ۵۶
۳.۱. هدف کلی طرح: ۵۶
۳.۲. ظرفیت طرح: ۵۶
۳.۳. فرآیند تولید ۵۸
۳.۳.۱ تکنولوژي ساخت سنگ مصنوعی ۵۸
۳.۳.۲ روش تولید سنگ مصنوعی ۶۰
۳.۴. کنترل کیفیت : ۶۲
۳.۵. هزینههای سرمایهگذاری طرح: ۶۵
۳.۶. زمین : ۶۶
۳.۷. محوطهسازی ۶۶
۳.۸. ساختمان ۶۸
۳.۹. ماشینآلات و تجهیزات: ۶۹
۳.۱۰. تأسیسات: ۷۲
۳.۱۰.۱ تاسیسات برق ۷۲
۳.۱۰.۲ تاسیسات آب: ۷۴
۳.۱۰.۳ تاسیسات گاز ۷۵
۳.۱۰.۴ گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۷۵
۳.۱۰.۵ ارتباطات ۷۶
۳.۱۰.۶ تاسیسات مکانیکی ۷۷
۳.۱۰.۷ اطفاءحریق ۷۷
۳.۱۱. هزینه تاسیسات ۷۷
۳.۱۲. وسایل نقلیه ۷۸
۳.۱۳. تجهیزات کارگاهی ۷۸
۳.۱۴. تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: ۷۹
۳.۱۵. هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده: ۸۰
۳.۱۶. هزینه های قبل از بهرهبرداری: ۸۰
۳.۱۷. سرمایه در گردش : ۸۱
۳.۱۸. زمانبندی اجرای طرح : ۸۳
۳.۱۹. هزينه هاي توليد ۸۵
۳.۱۹.۱ مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۸۶
۳.۱۹.۲ حقوق و دستمزد ۸۶
۳.۱۹.۳ هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۸۸
۳.۱۹.۴ سوخت ۹۰
۳.۱۹.۵ ارتباطات : ۹۰
۳.۱۹.۶ بيمه ۹۱
۳.۱۹.۷ تعمير و نگهداري ۹۱
۳.۱۹.۸ هزينه استهلاک ۹۲
۳.۱۹.۹ بازاریابی و تبلیغات ۹۳
۳.۱۹.۱۰ هزينه هاي متفرقه و پيشبيني نشده ۹۳
۳.۲۰. جدول هزينه هاي ثابت و متغير ۹۳
۴. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح ۹۶
۴.۱. پيشبينيهاي مالي طرح: ۹۶
۴.۱.۱ خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش: ۹۶
۴.۲. جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: ۹۷
۴.۲.۱ هزينه هاي طرح و منابع تأمين: ۹۷
۴.۳. نسبتهاي وام دهي ۹۹
۴.۳.۱ مشارکت مدني ۱۰۵
۴.۴. راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۱۰۶
۴.۵. شاخصهاي مالي طرح ۱۰۶
۴.۵.۱ ارزش فعلي خالص ۱۰۶
۴.۵.۲ نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۱۰۷
۴.۵.۳ دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۱۰۸
۴.۵.۴ نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۱۰۸
۴.۵.۵ تحليل نقطه سربه سر ۱۰۹
۴.۵.۶ ارزش افزوده طرح ۱۱۰
۴.۵.۷ بهره‌وري طرح ۱۱۱
۴.۶. نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۱۱۲
۴.۷. ارائه نتايج ۱۱۳


فهرست جداول
جدول ۱ استانداردهای محصول ۳۲
جدول ۲مشخصات شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان ۳۵
جدول ۳قیمت فروش ۳۸
جدول ۴پیش بینی تولید ۳۸
جدول ۵کدهای آیسیک مورد بررسی در مطالعات بازار ۳۹
جدول ۶عرضه داخلی (واحدهای فعال) اسفند ۱۳۹۵ ۳۹
جدول ۷ واردات سنگهای مصنوعی طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ ۴۰
جدول ۸جدول کلی واحد های در دست ساخت (تن) ۴۲
جدول ۹واحد های در دست ساخت بدون پیشرفت فیزیکی ۴۲
جدول ۱۰واحد های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۱ تا ۲۵ درصد ۴۳
جدول ۱۱واحد های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۲۶ تا ۵۰ درصد ۴۳
جدول ۱۲واحد های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۵۱ تا ۷۵ درصد ۴۴
جدول ۱۳واحد های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی بین ۷۶ تا ۹۹ درصد ۴۴
جدول ۱۴درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده (تن) ۴۵
جدول ۱۵ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده (تن) ۴۵
جدول ۱۶پیش بینی عرضه داخلی طی سال‌های۱۴۰۰-۱۳۹۶ (تن) ۴۵
جدول ۱۷ پیش بینی واردات ۴۷
جدول ۱۸ظرفیت صادرات (تن) ۴۸
جدول ۱۹ تقاضای داخلی ۵۰
جدول ۲۰پیش بینی تقاضی آینده با استفاده از رگرسیون چندجمله ای ۵۰
جدول ۲۱ پیش بینی صادرات ۵۱
جدول ۲۲ظرفیت کل امکانات عرضه (تن) ۵۲
جدول ۲۳ظرفیت تقاضای کل (تن) ۵۲
جدول ۲۴تحلیل موازنه عرضه و تقاضای محصول روش روند رشد گذشته(تن) ۵۲
جدول ۲۵ ظرفیت تولید (مترمکب) ۵۶
جدول ۲۶هزینه های سرمایهگذاری طرح ۶۵
جدول ۲۷هزینه های زمین ۶۶
جدول ۲۸اقلام محوطهسازی ۶۷
جدول ۲۹هزینه های ساختمانی ۶۸
جدول ۳۰هزینه ماشین آلات ۶۹
جدول ۳۱جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی ۷۳
جدول ۳۲هزینه های تاسیسات برق ۷۴
جدول ۳۳هزینه های تاسیسات آب ۷۴
جدول ۳۴هزینه های تاسیسات گاز ۷۵
جدول ۳۵هزینه های تاسیسات سرمایش و گرمایش ۷۵
جدول ۳۶هزینه های تاسیسات ارتباطات ۷۶
جدول ۳۷هزینه های تاسیسات مکانیکی ۷۷
جدول ۳۸هزینه های تجهیزات اطفاءحریق ۷۷
جدول ۳۹هزینه های تاسیسات ۷۸
جدول ۴۰ وسایل نقلیه ۷۸
جدول ۴۱ هزینههای تجهیزات کارگاهی ۷۸
جدول ۴۲هزینههای تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۷۹
جدول ۴۳هزینههای قبل از بهرهبرداری ۸۱
جدول ۴۴سرمایه در گردش ۸۲
جدول ۴۵پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۸۴
جدول ۴۶هزینههای تولید ۸۵
جدول ۴۷هزینههای مواداولیه، کمکی و بستهبندی ۸۶
جدول ۴۸حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی ۸۶
جدول ۴۹حقوق و دستمزد بخش تولید ۸۷
جدول ۵۰ جمع حقوق و دستمزد ۸۷
جدول ۵۱برآورد مصرف برق واحد ۸۸
جدول ۵۲برآورد مصرف آب روزانه واحد ۸۹
جدول ۵۳برآورد مصرف گاز ۹۰
جدول ۵۴هزینههای ارتباطات ۹۰
جدول ۵۵هزینههای آب، برق، سوخت و ارتباطات ۹۱
جدول ۵۶هزینههای بیمه ۹۱
جدول ۵۷هزينه های ثابت و متغير طرح ۹۴
جدول ۵۸هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) ۹۷
جدول ۵۹مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی ۹۹
جدول ۶۰مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) ۹۹
جدول ۶۱مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) ۱۰۰
جدول ۶۲ جدول نسبتهای نقدینگی ۱۰۲
جدول ۶۳اهرمهاي مالي طرح ۱۰۳
جدول ۶۴گردش کالاو دارايي ها ۱۰۴
جدول ۶۵نسبتهاي سودآوري ۱۰۵
جدول ۶۶مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۱۰۵
جدول ۶۷مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۱۰۶
جدول ۶۸تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد ۱۰۹
جدول ۶۹نقطه سربه‌سر طرح ۱۱۰
جدول ۷۰برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) ۱۱۰
جدول ۷۱برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح ۱۱۳
جدول ۷۲شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح ۱۱۳
جدول ۷۳ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۱۱۴
  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات

02_171827059
02_17182705901_197802941004_703406654artificial_ston-final_page_001_503736451artificial_ston-final_page_002_857448058artificial_ston-final_page_003_2136685585artificial_ston-final_page_004_1012786419artificial_ston-final_page_005_233924026artificial_ston-final_page_006_298965826artificial_ston-final_page_007_1582071596
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید