WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : حمزه علی فلاح گل کاری

تلفن شرکت : *******286

تلفن واحد : *******912


سریال مجوز : 350134000000

شماره مجوز : 127/9937

تاریخ مجوز : 23/03/1397

کد محصول : 112412363

نام محصول : انواع زیتون کنسروی (کشاورزی)

ظرفیت : 300 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : قزوین شهرستان : قزوین شهر : قزوین
نشانی واحد : "روستای هندی زمین، ابتدای جاده زنجان"
نشانی شرکت : روستای هندی زمین