WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : بذر آوران کرخه

مدیر : نورالدین جعفری

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : *******642

تلفن واحد : *******642


سریال مجوز : 350252000000

شماره مجوز : 06-34889

تاریخ مجوز : 15/07/1392

کد محصول : 7495412322

نام محصول : بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

ظرفیت : 25,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -140

سایر محصولات مجوز

140512306

خشکاندن ذرت تر

50,000 تن

استان : خوزستان شهرستان : اندیمشک شهر : اندیمشک
نشانی واحد : جاده سد کرخه کیلومتر یک
نشانی شرکت : جاده سد کرخه کیلومتر 1 جنب تالار هزارو یک شب