توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : قدرت اله کشتمند

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1500015

شماره مجوز : 4129

تاریخ مجوز : 12/08/1349

کد محصول : 15492610

نام محصول : یخ

ظرفیت : 5,475 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)

استان : کرمانشاه شهرستان : سرپل ذهاب
نشانی واحد : سرپل ذهاب
براساس مجوز به تاریخ: 12/08/1349

اشتغال: 8 نفر