توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : حبیب اله امانی

مدیر : حبیب اله امانی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******715


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 65983

تاریخ مجوز : 25/09/1393

کد محصول : 111512368

نام محصول : پنبه (کشاورزی)

ظرفیت : 3,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -111

استان : فارس شهرستان : لارستان شهر : لار
نشانی واحد : فاز 2 شماره تماس:09177810588
نشانی شرکت : روستای ده کویه جنب دهیاری