WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : گسترش صادرات جاویدان کرمان

مدیر : مجید جاویدان

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******341

تلفن واحد : *******341


سریال مجوز : 350290000000

شماره مجوز : 12946

تاریخ مجوز : 25/03/1393

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 5,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : کرمان شهرستان : کرمان شهر : کرمان
نشانی واحد : کرمان-کیلومتر5 جاده زنگی آباد
نشانی شرکت : کرمان-کیلومتر5 جاده زنگی آباد

Cron Job Starts