WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : ابراهیم اطمینانی

مدیر : ابراهیم اطمینانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******344

تلفن واحد : *******344


سریال مجوز : 350307000000

شماره مجوز : 94/41231

تاریخ مجوز : 02/12/1394

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : جنوب کرمان شهرستان : کهنوج شهر : کهنوج
نشانی واحد : کهنوج جاده زیری
نشانی شرکت : کهنوج بلوار خلیج فارس کوچه 20 پلاک 18