توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : یکتا

مدیر : محمد حسین باغبان معروفی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100175

شماره مجوز : 27038

تاریخ مجوز : 21/12/1361

کد محصول : 17291141

نام محصول : قیطان

ظرفیت : 60 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز ج سنتوپشت آذرمیخ
نشانی شرکت : تبریز ج سنتوپشت آذرمیخ
براساس مجوز به تاریخ: 21/12/1361

اشتغال: 8 نفر