توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تعاونی 14

مدیر : اسحق اسدنژاد

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *******441

تلفن واحد : *******441


سریال مجوز : 1200110

شماره مجوز : 1602

تاریخ مجوز : 16/01/1362

کد محصول : 21091124

نام محصول : پاکت خواروبارومیوه

ظرفیت : 400 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی واحد : جاده مهاباد کیلومتر 4 روبروی سردخانه پاک سیب
نشانی شرکت : جاده مهاباد کیلومتر 4 روبروی سردخانه پاک سیب
براساس مجوز به تاریخ: 16/01/1362

اشتغال: 5 نفر