توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : غلامحسین عربی نژاد

مدیر : غلامحسین عربی نژاد

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100242

شماره مجوز : 226886

تاریخ مجوز : 22/01/1362

کد محصول : 24221222

نام محصول : روغن جلاء

ظرفیت : 175 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)

سایر محصولات مجوز

24221111

رنگ روغنی

600 تن

24221112

رنگ پلاستیک

400 تن

24221230

انواع تینر

500 تن

24221334

زنگبر

300 تن

24221550

انواع وارنیش

200 تن

24221120

رنگ صنعتی

600 تن

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز -خسروشهر
نشانی شرکت : تبریز -خسروشهر
براساس مجوز به تاریخ: 22/01/1362

اشتغال: 9 نفر