توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : صنعتی دریایی ایران صدرا

مدیر : علی مقدم

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******917


سریال مجوز : 1600751

شماره مجوز : 16102

تاریخ مجوز : 15/01/1350

کد محصول : 35111151

نام محصول : انواع بارج

ظرفیت : 7 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)

گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)

استان : بوشهر شهرستان : بوشهر
نشانی واحد : بوشهر-سه راه پودر-روبروی شرکت نفت
نشانی شرکت : بوشهر-سه راه پودر-روبروی شرکت نفت
براساس مجوز به تاریخ: 15/01/1350

اشتغال: 1000 نفر