توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سرمایه گذاری صانع یکتا

تلفن شرکت : *********041

تلفن واحد : *********041


سریال مجوز : 1100243

شماره مجوز : 1655

تاریخ مجوز : 08/02/1362

کد محصول : 24221230

نام محصول : انواع تینر

ظرفیت : 7,800 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)

سایر محصولات مجوز

24221120

انواع رنگ صنعتی

3,000 تن

24221110

انواع رنگ ساختمانی

4,700 تن

24131241

رزین الکید

2,600 تن

24221410

انواع مرکب چاپ

4,000 تن

24221133

رنگهای پودری

1,000 تن

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز - جاده آذرشهر - روبروی پالایشگاه - کوی صنعتی توحید -اخر کوچه
نشانی شرکت : تبریز - کوی ولیعصر - روبروی اداره آب و فاضلاب - خیابان بهشتی شرقی - پلاک 42
براساس مجوز به تاریخ: 08/02/1362

اشتغال: 80 نفر

Cron Job Starts