توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : افشاری - محمدوعبدالحسین ومهدی قلی

مدیر : محمد افشاری

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1300554

شماره مجوز : 5957

تاریخ مجوز : 11/02/1362

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 32,500 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : نجف آباد کیلومتر 5ج ازناخ اردیبهشت جانبازان14
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 11/02/1362

اشتغال: 10 نفر