توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ریسندگی و بافندگی پشم هرند - شرکت

مدیر : امین زاده-رضا

تلفن شرکت : ****225

تلفن واحد : *******312


سریال مجوز : 1304272

شماره مجوز : 1094

تاریخ مجوز : 15/01/1350

کد محصول : 17111336

نام محصول : نخ خامه قالی

ظرفیت : 300 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : کیلومتر 90 جاده اصفهان یزد هرند خ آزادگان
نشانی شرکت : احمدآباد ایستگاه گلستان پ 75393
براساس مجوز به تاریخ: 15/01/1350

اشتغال: 15 نفر

Cron Job Starts