توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : عابدی - حسن

مدیر : عابدی - حسن

تلفن شرکت : ***********021

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1300894

شماره مجوز : 12722

تاریخ مجوز : 25/03/1362

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 32,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : نجف اباد کیلومتر 3 ج ازنا قبل از پلیس راه جانبازان 20
نشانی شرکت : تهران خ خرمشهر مقابل مصلی پ 177
براساس مجوز به تاریخ: 25/03/1362

اشتغال: 30 نفر