توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : موحدی نجف آبادی-محمدجعفروقدیری-بهرامعلی-اصفهانی-نصراله و

مدیر : غلامرضا پور پیرعلی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1300774

شماره مجوز : 20331

تاریخ مجوز : 31/05/1362

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 30,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : کیلومتر6ج نجف آبادازناقبل ازپلیس خ جانبازان 14سنگبری مرجان
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 31/05/1362

اشتغال: 11 نفر

Cron Job Starts