WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : رضا ناظری

مدیر : رضا ناظری

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******343

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610343000000

شماره مجوز : 39508

تاریخ مجوز : 23/10/1394

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 1,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -140

استان : کرمان شهرستان : کرمان
نشانی واحد : "کرمان ، کیلومتر 4 جاده زنگی آباد"
نشانی شرکت : کیلومتر 4 جاده زنگی آباد

Cron Job Starts